Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

   

   1. Sklep internetowy dariaulewandowska.com prowadzony jest przez Darię U Lewandowską, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8981851522, REGON 020209351.
   2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2
  Definicje

    

    1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Daria U Lewandowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8981851522, REGON 020209351.
    3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
    4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
    5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dariaulewandowska.com.
    6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
    7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
    8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
    9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
    10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
    11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
    12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
    13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   § 3
   Kontakt ze Sklepem

     

     1. Adres Sprzedawcy: ul. Ignacego Daszyńskiego 55/10, 50-310 Wrocław, Polska
     2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@dariaulewandowska.com
     3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 668-464-643
     4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

    § 4
    Wymagania techniczne

      

      1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
       a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
       b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
       c) włączona obsługa plików cookies.

     § 5
     Informacje ogólne

     1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
     2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po złożeniu zamówienia przez Koszyk albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych telefonicznie lub przez e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.
     3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Przy pomocy filtra istnieje możliwość zmiany wyświetlanej waluty na dolar amerykański i euro.
     4. Na ostatnim etapie zakupu, przy dokonywaniu płatności, opłata pobierana jest w złotych polskich, ponieważ Daria U Lewandowska to firma zarejestrowana w Polsce. Kursy walut mogą się różnić. Ze względu na różnice kursowe, ostateczna cena może różnić się od podanej na stronie internetowej.
     5. Wszelkie opłaty związane z obsługą transakcji płatniczej ponosi Klient, (jeżeli występują).
     6. Sprzedawca informuje, że jest podatnikiem podatku VAT. Sprzedawca zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, jest obowiązany wystawić fakturę z podatkiem VAT, dokumentującą sprzedaż.
     7. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Sklepu.

     § 6
     Zasady składania Zamówienia

       

       1. W celu złożenia Zamówienia należy:
        a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
        b) w koszyku wprowadzić kod promocyjny, jeżeli Klient posiada i zaktualizować koszyk, aby przeliczyła się suma wartości zamówienia;
        c) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz opcjonalnie nazwę firmy), kliknąć przycisk „złóż zamówienie”;
        d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
       2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług.
       3. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.

      § 7
      Oferowane metody płatności

        

        1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
         a) Płatności elektroniczne
         b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
         c) Inna forma uzgodniona bezpośrednio ze Sprzedawcą

       § 8
       Wykonanie umowy sprzedaży

         

         1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
         2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub Sprzedawca kontaktuje się telefonicznie na podany w trakcie składania Zamówienia numer telefonu Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia e-mail z realizacją Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
         3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo przelewem, Klient obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
         4. Data realizacji Zamówionego Produktu ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.
         5. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
         6. Klient akceptuje dokumenty sprzedaży otrzymywane w formie elektronicznej.

        § 9
        Prawo odstąpienia od umowy

        1. W przypadku Umowy zawartej z Klientem będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Klient może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia. Przez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, a Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.
        2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
        3. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
        4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
        5. Skutki odstąpienia od Umowy:
         a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
         b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
         c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
         d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
         a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
         b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
         c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
         d) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

        § 10
        Reklamacje

          

          1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia konsultacji / ustania Umowy.
          2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową lub pisemną na dane kontaktowe podane w §3.
          3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.
          4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Sprzedawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
          5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
          6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu części/całości ceny Usługi Klientowi.
          7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, chyba że Umowa została zawarta z Klientem będącym konsumentem, w którym to przypadku sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej.

         § 11
         Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

           

           1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
            • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
            • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
            • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
           2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
            a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
            b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
            c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

          § 12
          Przetwarzanie danych osobowych

            

           1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://dariaulewandowska.com/polityka-prywatnosci/

           §13
           Postanowienia końcowe

             

             1. Sprzedawca może zakończyć działalność Sklepu w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny, jak również bez podania przyczyny, przy czym pozostaje to bez wpływu na Umowy już zawarte.
             2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy, z wyjątkiem nowych postanowień Regulaminu, które są dla Klienta bardziej korzystne (takie postanowienia mają zastosowanie również do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu).
             3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
             4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
             5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

            +48 668 464 643

            Daria U Lewandowska
            ul.Daszyńskiego 55/10
            50-310 Wrocław

            info@dariaulewandowska.com
            NIP PL 898-185-15-22
            Revolut LT49 3250 0443 7406 8006

            (Visited 49 times, 1 visits today)